Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


COVID-19  pandemisi  dolayısıyla  yükseköğretim  kurumlarında  eğitime  16.03.2020 tarihinden  itibaren  üç  hafta  ara  verilmiştir.  Bu  bağlamda  yapılan  görüşmeler  neticesinde öncelikli  olarak  uygulanmak  üzere  Yürütme  Kurulunun  13.03.2020  tarihli  toplantısında aşağıdaki hususlara karar verilmiştir:

1.Yükseköğretim  üst  kuruluşlarında  Başkan,  Başkan  Vekili,  yürütme  kurulu  üyeleri, Yükseköğretim  Denetleme  Kurulu  Başkan  ve  üyeleri,  Genel  Sekreter,  Genel  Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere  60  yaş  ve  üzerinde  bulunanlar  ile  hamilelerin,  yasal  süt  izni  kullananların,  engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli  olanlar,  kronik  hastalar)  16  Mart  2020  tarihinden  itibaren  on  iki  gün  idari  izinli sayılmasına,

2. Yükseköğretim  kurumlarında  görev  yapan  akademik  ve  idari  personelden  Rektör, Rektör  Yardımcısı,  Dekan,  Enstitü,  Yüksekokul,  Konservatuar,  Meslek  Yüksek  Okulu  ve bağımsız  Vakıf  Meslek  Yüksekokulu  müdürleri  hariç  olmak  üzere  60  yaş  ve  üzerinde bulunanlar  ile  hamilelerin,  yasal  süt  izni  kullananların,  engelli  çalışanların,  Sağlık Bakanlığının  belirlediği  dezavantajlı  grupların  (bağışıklık  sorunu  olanlar,  kanser  hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik  hastalar)  16 Mart  2020 tarihinden itibaren  on iki  gün idari izinli  sayılmasına,;  okul öncesi  ve  ilköğretimde  çocuğu  bulunan  kadın  akademik  ve  idari  personelin  yıllık  izin taleplerinin  karşılanmasına,  yıllık  izin  hakkı  bulunmayanlar  için  mazeret  izinlerinin kullandırılmasına;  diğer  akademik  ve  idari  personelin  izin  talepleriyle  ilgili  olarak  mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,

3. Yükseköğretim  kurumlarında  görev  yapan  akademik  ve  idari  personelin  önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurt dışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine ,

4. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurt dışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

5. Örgün  eğitim  programlarına  devam  eden  tüm  ön  lisans  ve  lisans  öğrencileri  gibi sağlık,  öğretmenlik,  fen  ve  mühendislik  programlarından  staj,  intörnlük  ve  uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,

6. Tıp,  diş  hekimliği  ve  eczacılıkta  uzmanlık  öğrencileri  hariç  tüm  lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

7. Uzaktan  öğretimle ilgili  usul  ve esaslara  göre açılmış,  halihazırda  uzaktan eğitimle yürütülmekte  olan  programların,  uygulamalı  ve  yüz  yüze  eğitimleri  hariç  olmak  üzere, eğitimlerine devam etmesine,

8. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının  sürdürülüp  sürdürülmemesi  hususunun  yükseköğretim  kurumlarınca değerlendirilmesine,  sınavlarının  ise  eğitim-öğretime  ara  verme  kararının  kaldırılmasından sonra planlanmasına,

9. Öğrencilerin  (Türk  ve  yabancı  uyruklu)  yurt  dışına  çıktıkları  takdirde,  dönüşte pandeminin  durumuna  göre  sorun  yaşayabilecekleri,  uçuşlarının  iptal  olabileceği, döndüklerinde  en  az  14  gün  eğitime  devam  edemeyebilecekleri  ve  başkaca  sorunlar yaşayabilecekleri hususunda yükseköğretim kurumlarınca bilgilendirilmesine,

10. Mevlana  veya  Erasmus  gibi  değişim  programları  kapsamında  yurt dışında  olup yurda  dönen  öğrencilerin  ders  intibakları  hususunda  mağduriyet  yaşamamaları  için  gerekli tedbirlerin yükseköğretim kurumlarınca alınmasına,

11. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrıların iptal edilmesine,

12. Tıp  fakültesindeki  intörnlerin  gerektiğinde,  gönüllü  olarak  talep  etmeleri  ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilmesine,

13. Yükseköğretim  kurumlarında  süreçlerin  etkin  ve  dinamik  olarak  yürütülebilmesi için  konuya  ilişkin  belirlenmiş  olan  rektör  yardımcılarının  başkanlığında  komisyon oluşturulmasına; öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine; akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi