Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

  2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı

Ön Lisans Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru ve Değerlendirme Takvimi


 Başlama      Bitiş                                       
 Başvuru 01.02.2021 05.02.2021
 Değerlendirme 08.02.2021 10.02.2021
 Sonuç 12.02.2021
 Kesin Kayıt 15.02.2021 19.02.2021
 Yedek Kayıt  22.02.2021 23.02.2021Başarı Ortalamasına Göre Yatay geçiş Kontenjanları:


KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ


2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları

FAKÜLTE

PROGRAM

1. SINIF

Popo.

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. (İÖ)

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.

2

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR.

2

ELBİSTAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YAŞLI BAKIMI PR.

2

 

 
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı
Ön Lisans Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:


1-    Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

2-    Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz

3- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş müracaatlarında, öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dâhil) başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.

4-    Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

5-    Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6-    Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

7-    Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

8- Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.

9- Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

10- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

11- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi web sayfasından ilan edilir, yatay geçiş hakkı kazananların hakkındaki karar internet duyurusuyla tebliğ edilir. 

12- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağırılır.

13- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki Programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

    


Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-    Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında iletişim bilgilerinizin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

 

2-    Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü Üniversitesinden alınacak,

4-    ÖSYM sınav sonuç çıktısı fotokopisi,

5-    Öğrenci belgesi,

8-    Disiplin cezası almadığına ait belge, (Transkriptinde veya öğrenci belgesinde belirtiliyorsa gerek yoktur.)

9-    Yüzde 10’a giren öğrenciler için Yüzde 10’a girdiğini gösteren belge (İkinci öğretimler için.).

  

Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 

1)   Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,

 

   2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

 3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge.

 

 4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).

 

 5) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.

 

 


 Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına (Ek Madde-1) Göre Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri


* Üniversitemiz Senato Kararı gereği 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ön lisans programlarına merkezi puanla yatay geçiş alınmayacak olup, sadece aşağıdaki bölüme merkezi puanla yatay geçiş öğrencisi alınacaktır.


* Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacaktır.

* Başvuru esnasında iletişim bilgilerinizin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.


 * Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına,

a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabileceklerine ve bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabileceğine ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

 

 

 

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ek Madde-1 Lisans Yatay Geçiş Kontenjanları

FAKÜLTE

PROGRAM

1. SINIF

Kont.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

8

 

Merkezi Yerleştirme (ÖSYM) Puanına (Ek Madde-1) Göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri:

 

Merkezi Yerleştirme Puanla Yatay Geçiş Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

            Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

Tüm öğrenciler için;

 

1)  ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Sınav Sonuç Belgesi internet çıktısı,

 

2)  ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı,

 

3)  Öğrenci Belgesi (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)

 

Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


 

Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 

   Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 

 

           1)  Transkript (Not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,

 

          2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

           3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse

 

           4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).


           5) Daha önce Merkezi Puanla yatay geçiş yapmadığına dair belge.

 

           6) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURU ADIMLARI

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi